SCAN BETONGMØRTEL B-30 25KG

SCAN MØRTEL
  • Plastsekk
  • Dmax 8 mm
  • Gulvstøp over 30 mm
  • Støping av bunnblokk og u-blokk
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 41050550
  • EAN-kode: 7051820070066

Scan Sementmørtel B30 Til støpearbeider inne og utvendig i tykkelser over 30 mm, f. eks fundamenter, trapper etc.

Produkt

Bruksområde
Inne/ute

Pakke

Netto innhold
1 SEK
Høyde
0.53 m
Lengde
0.26 m
Bredde
0.14 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P305 VED KONTAKT MED ØYNENE: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)