SHAMPOO CONDITIONER 500 ML AUTOGLYM

Autoglym
  • Bilshampo med avrenning
  • Epleduft
  • Svært konsentrert - holder til 25 vaskebøtter
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 23016371
  • EAN-kode: 5016366008289

Bodywork Shampoo Conditioner med avrenning, inneholder ingredienser som fjerner trafikkfilm uten å skade polert lakk og pyntelister. Bodywork Shampoo Conditioner med voks benyttes til regelmessig vedlikehold.

Pakke

Netto innhold
1 FL
Høyde
0.205 m
Lengde
0.09 m
Bredde
0.041 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.