Bruk fingrene for å forstørre bildet

SILIKON SPRAY CRC 250ML

Crc Industries

  219 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 53522734
  • EAN-kode: 5412386065996

  SMØREMIDLER SILIKON 250ML En funksjonell, fargeløs spray som smører og beskytter

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.195 m
  Lengde
  0.052 m
  Bredde
  0.052 m
  Merking
  Helserisiko
  Brannfarlig
  Miljøfare
  Informasjon om farer
  H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
  H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  H315 Irriterer huden.
  H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Informasjon om beskyttelse
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
  P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.