Bruk fingrene for å forstørre bildet

SILIKONHARPIKSPUSS 1MM 20KG PIGM

Weber
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 48496015
  • EAN-kode: 7054963331001

  Sluttpuss basert på silikonharpiks, 1,5 mm korngradering. 99 standardfarger iht Weber Fargekart. NCS standardfarger på forespørsel.

  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P103 Les etiketten før bruk.
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P273 Unngå utslipp til miljøet.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P362 Tilsølte klær må fjernes.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)