Bruk fingrene for å forstørre bildet

SILIKONSPRAY TEC7 400ML

TEC7
  • Transparent smøring og beskyttelse
  • 100% ren silikonspray
  • Etterlater ikke flekker
  • Hindrer fastklebing
  • Vann- og fuktavstøtende

239 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 52096217
  • EAN-kode: 5414195003015

En 100% ren silikonspray med optimale smøreegenskaper, som etterlater en tynn transparent varig beskyttelsesfilm. Er støv-, smuss-, vann- og fuktavstøtende, temperaturbestandig fra -70 °C til +280 °C og trykkbestandig opp til 1400 kg/cm2. Leder ikke strøm eller varme, er luktfri, setter ikke flekker og er ikke brennbar. Den verken smelter, fryser, hardner, fordamper eller surner og er ikke giftig.

Merking
Brannfarlig
Informasjon om farer
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.