SKUMLIM FOAMTACK 750 ML PRO

TEC7
  • Et ferdigblandet alternativ til mørtel
  • Erstatter opptil 25 kg tørrbetong
  • Høy isolasjonsevne, både temperatur og lyd
  • Kan belastes etter 60 minutter
  • Herdet skum kan overmales og pusses

359 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 56107781
  • EAN-kode: 5414195009369

Rask liming av murblokker og gips-, isopor- og panelplater, og kan også brukes på byggematerialer som murstein, naturstein, trelister m.m. En boks erstatter opptil 25 kg med murbruk. Svært lav etterekspansjon (< 5 %) gir en nøyaktig fylling av hulrom rundt trekkerør o.l., samt dører og vinduer, mens den høye isolasjonsevnen effektivt tetter kuldebroer. Tilfredsstiller BREEAM-NORs emisjonskrav.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.3 m
Lengde
0.065 m
Bredde
0.065 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
H373 Kan forårsake organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.