Bruk fingrene for å forstørre bildet

SPRAYLIM SPRAY 90 500 ML

3M

  439 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 54466455
  • EAN-kode: 5900422098553

  3M spraylim er et enkelt, raskt og fremfor alt økonomisk verktøy for påføring av lim. Boksen er alltid klar til bruk, og man slipper koster og tidkrevende rengjøring etter bruk. 3M spraylim inneholder ingen ozon-nedbrytende stoffer, og er ikke klassifisert som helseskadelig.

  Pakke

  Netto innhold
  1 FL
  Høyde
  0.243 m
  Lengde
  0.066 m
  Bredde
  0.066 m
  Merking
  Helserisiko
  Brannfarlig
  Miljøfare
  Informasjon om farer
  H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
  H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Informasjon om beskyttelse
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
  P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P273 Unngå utslipp til miljøet.
  P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.