Bruk fingrene for å forstørre bildet

SPRAYMALING POWCOAT 3IN1 5010

POWERCOAT

  479 kr / Boks
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 40798571
  • EAN-kode: 7053030400398

  SPRAYMALING POWCOAT 3IN1 5010, GENTIANABLÅ

  Merking
  Helserisiko
  Brannfarlig
  Informasjon om farer
  H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
  H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  Informasjon om beskyttelse
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
  P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
  P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.