Bruk fingrene for å forstørre bildet

SUPERLIM GORILLA BRUSH & NOZZLE

Gorilla Glue
  • Velegnet på en rekke flater
  • Motstandsdyktig mot vann
  • Metallstift i korken
  • Støtsikker
  • Herder på 10-45 sekunder

139 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 53087818
  • EAN-kode: 5704947004279

Med høy styrke og kort tørketid er Gorilla Superlim velegnet til en rekke bruksområder. Gorilla Superlim er utviklet for permanent reparasjon med tørketid på 10-30 sekunder og har forsterket innhold med gummipartikler for økt motstand mot slag og støt. Vi kaller denne teknologien Impact-Tough fordi det tåler mer enn ordinære superlim. I tillegg har Gorilla Superlim en tetningssikker hette som forlenger holdbarheten, samt en innebygd pensel for presis påføring.

Produkt

Bruksområde
Sammensetting/montering
Herdingsmetode
Kald
Fysisk form
Væske
Gjennomsiktig
Ja
Maks. temperatur (Degrees celsius)
104
Emballasje
Tube
Med pensel
Ja
Nettovekt (Gram)
12

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.194 m
Lengde
0.025 m
Bredde
0.095 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
EUH202 Cyanoakrylat. Fare. Klistrer sammen hud og øyne på sekunder. Oppbevares utilgjengelig for barn.
EUH208 Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.