TAKDEKK SORT 10L

Gjøco
  • Spesialmaling for utvendig takflater
  • Forlenger levertiden til taket
  • Fornyer taket raskt

1 249 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 40833394
  • EAN-kode: 7041532413107

Halvblank,ren akrylmaling for bruk på utvendig tak av aluminium og stål. Tynner:Vann

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.262 m
Lengde
0.238 m
Bredde
0.238 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.