TAKSTEINOLJE SVART 10L

Gjøco Taksteinolje
  • For betongstein og vanlig eternittak
  • 2-3 strøk
  • 10 liter
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 51746584
  • EAN-kode: 7041536612100

Taksteinsolje for betongstein og vanlig eternittak (ikke supereternit). Taksteinoljen gir en blank overflate som er meget slitesterk og værbestandig. Fornyer taket og beskytter mot tøft, nordisk klima. Motvirker begroing av mose og alger. Grunning er ikke nødvendig. Kan sprøytes, rulles eller pensles på. Finnes i rød og sort.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.235 m
Lengde
0.29 m
Bredde
0.29 m
Merking
Helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)