TEAKOLJE 0,5L SILKEMATT FINISH

Owatrol
  • Beskytter og gir næring til treverk
  • Forskjønner treverket
  • Bygger ikke film, flasser ikke.
  • Ideell for hagemøbler
  • Enkelt vedlikehold

239 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 22532378
  • EAN-kode: 3297972008814

For Teak og andre eksotiske tresorter. Ideell for møbler både Interiør og Eksteriør, untatt Keruing. Fremhever og beskytter den naturlige skjønnheten i treet.

Produkt

Type
Andre
Overflatetørr (ved 23 °C, 50% R.H.) (Hour)
24
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.) (Hour)
48
Minimums påføringstemperatur (Degrees celsius)
5
Egnet for dør/vindu/detalj
Ja
Egnet for terrassegulv i tre
Ja
Egnet for mur/betong
Nei
Egnet for metall
Nei
Egnet for kunststoff
Nei
Egnet for tak
Nei
Egnet for treverk
Ja
Selvrensende
Nei

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.103 m
Lengde
0.102 m
Bredde
0.102 m
Informasjon om farer
EUH208 Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.