Bruk fingrene for å forstørre bildet

TENNVÆSKE BLÅTIND 1 L

BLÅTIND
  • Lett antennelig
  • Utendørsbruk
  • Norskprodusert

64 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 53522885
  • EAN-kode: 7021110120160

Blåtind Tennvæske er lettantennelig og utviklet for bruk på ildsted utendørs.

Merking
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P331 IKKE framkall brekning.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)