TETTEMASSE RUBBER SEAL SPRAY 500 ML

TEC7
  • Spraybar gummiforsegling
  • Umiddelbar vanntetting á små sprekker og hull
  • Korrosjonsbeskyttende
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 60007015
  • EAN-kode: 5414195015506

RUBBER SEAL SPRAY en er fleksibel gummibasert reparasjonsspray som tetter og forsegler alt fra små hull til lange sprekker og revner. Den hefter på de aller fleste overflater som metall, aluminium, tre, vinyl, PVC, mur, betong, asfalt, takpapp etc., og gir et beskyttende lag mot fukt og korrosjon. Den tåler temperaturer fra -40 °C til +90 °C, er 100 % vanntett og overmalbar etter 90 minutter.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.238 m
Lengde
0.066 m
Bredde
0.066 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Miljøfare
Informasjon om farer
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.