Bruk fingrene for å forstørre bildet

TRELIM CASCOL POLYURETHANE 100 ML

Casco
  • Innen- og utendørs bruk
  • Svært sterkt og holdbart
  • Lys limfuge
  • Høy varmebestandighet
  • Høyeste fuktbestandighetsklasse - D4
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 21258082
  • EAN-kode: 73506836

Svært sterkt og fuktbestandig polyuretanbasert lim som limer tre mot tre og tre mot andre materialer, som metall, hardplast, lakkerte flater, stein og keramikk. Gir fargeløs fuge. Limet ekspanderer og krever et høyt presstrykk under herding. Fuktbestandighetsklasse: D4. Forbruk 100 - 300 g pr. m2.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.132 m
Lengde
0.045 m
Bredde
0.045 m
Merking
Helserisiko
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
H373 Kan forårsake organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)