Bruk fingrene for å forstørre bildet

UGRESSRENT TRIM 3 L

Bayer
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 57147720
  • EAN-kode: 3664715040460

  UGRESSRENT TRIM 3 L, TRIM UGRESSRENT 3 L

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.278 m
  Lengde
  0.194 m
  Bredde
  0.108 m
  Merking
  Helserisiko
  Informasjon om farer
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.
  Informasjon om beskyttelse
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.