Bruk fingrene for å forstørre bildet

UV-BESK.UTV 420 0,75L FARGELØS

Osmo Holz und Color
  • Ingen grunning nødvendig
  • Enkel å påføre
  • Diffusjonsåpen
  • Biocider mot sopp og råte

599 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 42382177
  • EAN-kode: 4006850033775
Utvendig UV-beskyttelse for de som vi ha treets naturlig utsennde. Inneholder sopp og algebeskyttelse.
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til …