Bruk fingrene for å forstørre bildet

VEPSEBOLSKUM NIPPON 300 ML

Aeroxon
  • Utrydder vepsebol
  • Trygt
  • 3 m rekkevidde
  • dreper veps i bolet
  • Holder veps borte fra bolet

139 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 46187782
  • EAN-kode: 5012042800130
Kraftig spray med opp til 3 m rekkevidde. Vepsebolet fuktes med skum , som utrydder veps i bolet og holder andre veps borte.
Merking
Brannfarlig
Miljøfare
Informasjon om farer
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.