Bruk fingrene for å forstørre bildet

Vinyl Primer 0,75l, - Jotun

Jotun
  • Grunning for ukjente bunnstoff og tre
  • God heft på tre
  • For forsegling av ukjent bunnstoff
  • Enkel å påføre

199 kr / Boks
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 21505144
  • EAN-kode: 7029357830170

En-komponent vinylmodifisert primer med aluminiumspigmenter. For bedre heft og vannmotstand.

Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Kronisk helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315 Irriterer huden.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H373 Kan forårsake organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.