Ordninger knyttet til transport og avfall

BYGGMAKKER UTVIKLER MER MILJØVENNLIGE TRANSPORT I DIALOG MED KUNDEN

Byggmakker utvikler transportløsninger i tett dialog med kunden. Per i dag skjer dette først og fremst prosjektrettet og mot utvalgte geografiske områder. Sammen med kunden skal Byggmakker forsøke å finne frem til optimale transport og logistikkløsninger. Det hele handler mye om optimalisering av frakt av varer på hver bil ut til kunden ved hver tur. I tillegg er optimal kjørerute viktig, hva slags kjøretøy som anvendes og drivstoff som anvendes. I Kesko Norge har vi allerede god erfaring med å utvikle løsninger for sampakking. Sampakking er en «win-win» for kunden og Byggmakker.

Les mer om levering for våre proffkunder her.

Les mer om levering for våre privatkunder her.

REDUKSJON AV AVFALL PÅ BYGGEPLASS

Byggmakker er selvfølgelig opptatt av å redusere eget avfall, men i tillegg er det viktig at Byggmakker og resten av bransjen sammen bidrar til å redusere avfall som oppstår ved bruk av ulike byggematerialer. Det er kjent at avfall fra byggematerialer i Norge, både fra nybygg, renovering og rivning bidrar til store mengder avfall. Det kreves et tett og godt samarbeid på tvers av bransjen som Byggmakker ønsker å være en del av i årene som kommer.

Byggmakker kan tilby iSekk for salg i BM-varehusene i de største byene i Norge. I tillegg har vi inngått samarbeid med utførende i utvalgte prosjekter som bidrar til en reduksjon av avfall gjennom ombruk av overskuddsvarer. Med ombruk mener vi her omsetning av overskuddsvarer fra et byggeprosjekt eller produkter som ikke har blitt solgt som planlagt.

Sirkulærøkonomi bringer med seg nye former for samarbeid på tvers av verdikjeden. Du tenker kanskje hva menes med sirkulærøkonomi? I en ideell sirkulær økonomi er poenget at samfunnet tar godt vare på produktene vi produserer og materialene de består av, slik at det er mulig å bruke produktene lenger og bruke materialene de består av igjen og igjen. På denne måten reduserer vi behovet for hente ut stadig mer ressurser fra naturen.

Som en del av Byggmakker sin bærekraftstrategi skal Byggmakker vurdere muligheter for samarbeid med virksomheter som arbeider målrettet for mer sirkulærøkonomi i Norge. Byggmakker har stor tro på at denne typen samarbeid gir gode synergier for kunden og Byggmakker.

Byggmakker har inngått avtaler om samarbeid med aktører i markedet som har spesialisert seg for å utvikle et marked for mer ombruk. Et eksempel på et slikt samarbeid er vår avtale med Sirken. I første omgang retter samarbeidet til byggeprosjekter i Trondheim med mulighet for ekspansjon til andre deler av landet. Avtalen med Sirken er et godt eksempel på hvordan Byggmakker kan stimulere til økt omsetning av overskuddsvarer til andrehåndsmarkedet gjennom samspill med nye aktører i markedet.

AVFALLSORDNINGER

Byggmakker er medlem av RENAS og som er en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for næringselektroavfall. Som medlem av RENAS ivaretar Byggmakker vårt lovpålagte ansvar som importør av elektriske og elektroniske produkter gjennom å sørge for innsamling og miljøriktig behandling av kasserte produkter.

Byggmakker er medlem av Grønt Punkt Norge og administrer produsentansvarsordninger for emballasje. Grønt punkt sørger for at emballasje fra husholdninger og næringsliv blir gjenvunnet og som medlem betaler vi vederlag som går uavkortet videre til gjenvinning av emballasje.

Byggmakker er medlem av RUTERETUR og som er returordningen for kasserte PCB-holdige isolerglassruter. Byggmakker har i tillegg inngått en egen avtale med Veolia knyttet til avfallshåndtering.

BYGGMAKKER overholder REACH forordningen da alle leverandører til Byggmakker forplikter seg også til å overholde REACH-forordningen om forsvarlig håndtering av kjemiske stoffer. Alle leverandører må levere sikkerhetsdatablader SDB (tidligere HMS), for de produkter dette er påkrevet, som registreres inn vårt stoffkartoteksystem.